Onze visie

Evangeliegemeente De Deur heeft een duidelijke visie over het doel van de kerk. Dit doel is het evangelie te verspreiden en christenen te helpen het plan wat God voor ze heeft uit te werken. Op die manier wordt de kerk opgebouwd en worden mensen gered.

Na Zijn opstanding gaf Jezus Christus deze opdracht aan Zijn discipelen, vlak vóórdat Hij opvoer naar de hemel:

Matteüs 28:18-20 Jezus kwam op hen toe en zei: 'Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.'

Jezus gaf deze opdracht met het oog op het oordeel wat iedereen te wachten staat na dit leven:

Het evangelie: de blijde boodschap

Tot zover klinkt het niet bepaald als een blijde boodschap, maar:

Het is dus heel belangrijk voor iedereen om te weten wie Jezus is, wat Hij gedaan heeft en wat dat betekent. Het betekent redding, bevrijding van zonde en vrijspraak van de eeuwige consequenties van zonde. Lees hier verder voor meer uitleg.

Onze manier van werken

God heeft een doel voor elke christen:

Efeziërs 4:11-16 En Hij (Christus) is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, om de heiligen (christenen) toe te rusten voor het werk in Zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, (...) Dan zijn we geen onmondige kinderen meer die stuurloos ronddobberen (...) Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus. (...) Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde.

In de kerk kan een christen leren wat hij of zij kan doen. Dit begint bijvoorbeeld door te helpen, dingen doen die moeten gebeuren of door mee te gaan op evangelisatie. Al doende leer je steeds meer en door gebed en het woord van God begin je te groeien. Dit is discipelschap, het maken van leerlingen/volgelingen.

Een grotere kerk kan echtparen uitsturen, het zendingsveld in. Deze mensen zijn getraind door discipelschap en hebben een verlangen gekregen om ook anderen gered te zien.

Dankzij het toepassen van dit bijbelse principe van discipelschap, is Evangelie Gemeente De Deur (CFM) internationaal uitgegroeid tot een lichaam van meer dan 2000 kerken.

 

 
 
 

sitemap