Is para-normaal normaal? - Wat is: bezetenheid, astrologie en spiritisme?

Wat is spiritisme?

In contact komen met geesten. Het gevaar is dat een mens bezeten wordt door die geesten ofwel demonen. Angstdromen 's nachts zijn één van de resultaten; PLOTSELINGE ONGEVRAAGDE VERSCHIJNINGEN VAN GEESTEN IS EEN GROOT GEVAAR.
Door spiritisme kan een leven vol angst beginnen, zo, dat zelfs de desbetreffende persoon in een inrichting kan belanden.

Onder u zal niemand worden aangetroffen die zijn zoon of dochter door het vuur doet gaan, die waarzeggerij pleegt, geen wichelaar, uitlegger van voortekenen, of tovenaar, geen bezweerder, niemand die een geest van een dode of een waarzeggende geest ondervraagt of die de doden raadpleegt. Want ieder die deze dingen doet is de Here een gruwel. (Deuteronomium 18:10-12)

Waarom staat dit daar??... God houdt van de mensen, Hij wil niet dat ze vernietigd worden door deze vijanden van de menselijke ziel, duivelse geesten die zich soms zelfs als 'goed' voordoen!

Waarzeggerij

Waarzeggerij, toekomstvoorspelling heeft het gevaar dat angstdemonen zich toegang verschaffen tot uw leven, een grote angst kan komen dat een bepaalde negatieve voorspelling uit gaat komen!
Vele occulte praktijken hebben waarzeggerij tot doel. Voorbeelden zijn astrologie, helderziendheid, ITsing, kaartleggen, handlezen, psychometrie, tarotspel, Oujiaborden, etc.

Laten zij nu opstaan en u redden, zij die de hemel indelen, die de sterren waarnemen, die maand voor maand doen weten wat u overkomen zal. Kijk, zij zijn als stro dat door het vuur verbrandt, zij kunnen hun leven niet redden uit de macht van de vlammen (Jesaja 47:13) de waarzeggers schouwen leugen, bedrieglijke dromen spreken zij, waardeloze troost bieden zij (Zacharia 10:2).

De wonderen worden nageaapt!

Waarom gaat u naar een occulte samenkomst? Waarom naar een New age goeroe, een seance, een bovennatuurlijke genezer, vul maar in....? Sommigen zijn nieuwsgierig naar het vreemde; het bovennatuurlijke; het spannende, sensationele; een poging om boven de dagelijkse gang van zaken uit te komen. Maar zelfs mensen met een christelijke religieuze achtergrond denken daar soms een soort verlengstuk van hun godsdienst te vinden! Soms vertelt de magnetiseur dat hij zijn "genezingen" door gods kracht doet. Maar DE GROTE VRAAG IS: WELKE GOD??? De duivel; satan; een gevallen engel, is de god van deze wereld. Reken maar dat de duivel ook wonderen kan doen, en zijn wonderen doet hij door NA TE BOOTSEN: wonderen van Jezus, de echte Schepper van hemel en aarde!! DAN LIJKT HET ENORM CHRISTELIJK TERWIJL HET ENORM GEVAARLIJK EN DUIVELS IS!!!

want er zullen valse christussen en profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden (Matteüs 24:24)

De duivel kan zelfs genezingen verrichten: die kracht is hem toegestaan. De bovennatuurlijke uitingen die nu in opkomst zijn, de New age, het "zwarte gat" etc. staan eigenlijk nog op een heel laag niveau vergeleken met de volken in het oude Babylonië en Egypte. Er waren duizenden jaren geleden al satanisch bekrachtigde tovenaars: In de bijbel staat het verhaal van Mozes en Aäron die bij de Egyptische Farao kwamen.

zij deden, zoals de Here geboden had; Aäron wierp zijn staf neer voor het aangezicht van Farao en zijn dienaren, en hij werd een slang. Daarop riep Farao van zijn kant de wijzen en de tovenaars en ook zij, de Egyptische geleerden deden door hun toverkunsten hetzelfde. Ieder wierp zijn staf neer en deze werden tot slangen; de staf van Aäron echter verslond hun staven. (Exodus 7:10-12)

Ga terug naar het origineel

Het is ontzettend belangrijk om de echte bron van kracht te ontdekken: Jezus. Ik praat nu niet over droge dode religie maar over een diep echt contact met God, als Vader! Het is mogelijk om elke blokkade tussen u en God weg te halen. Het is als een muur van schuld en (occulte) zonden die verdwijnt door de kracht van het bloed van Jezus. Hij wil ons van alle demonische machten losmaken; onze huwelijken herstellen; verslavingen verbreken; liefde geven voor haat in de plaats; echt diep geluk geven. Hij is het leven! U bent gemaakt om met God in contact te staan, maar mist dat door die blokkade van zonden. Daarom zoekt u iets bovennatuurlijks, vanwege de lege plaats in uw leven die nog niet is opgevuld met de échte God Jezus Christus.

Over de toekomst

Laat deze laatste tekst die ik uit de bijbel ga aanhalen toch niet op u van toepassing zijn!...

de komst van de antichrist (een voorspelling in de bijbel over de macht- hebber van de komende nieuwe wereldorde) is met behulp van de satan met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, 10 en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. 11 En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, 12 opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid. (2 Tessalonicenzen 2:8-12)

Waarom gered worden

Net zoals de geesten die opgeroepen worden niet sterfelijk zijn, is ook uw ziel dat niet. Jezus is niet alleen aan het kruis gegaan voor de paar jaren dat wij hier in ons lichaam op aarde rondlopen. Hij deed het om onze eeuwige, onsterfelijke ziel te redden van de eeuwige gevangenis. De rechtmatige straf is voor het egoïsme en de zonden van de mens: de hel, waar alleen pijn en wroeging is. Zijn doel voor ons is om voor altijd samen met God in de heerlijkheid van de hemel te zijn! Probeer die eeuwigheid eens voor te stellen: net als het universum, er komt geen eind aan... na het ene sterrenstelsel komt er weer één, en weer... In de eeuwigheid zit ook geen grens: na een miljoen jaar komt weer een miljoen, en weer een... Daar ligt uw bestemming, een eeuwigheid zonder ellende, tranen, ziekte, samen met God te zijn. Dat is wat het betekent om gered te zijn! Zonder Jezus komt u tekort aan wat God voor u heeft.

"Hoe kan ik dan gered of behouden worden?" is misschien uw volgende vraag... Door sterke spijt te krijgen van uw leven zoals het nu is en een gebed als het volgende te bidden: "Oh God, wilt u mij mijn zonden vergeven... Ik geloof dat U voor mij in de plaats aan het kruis gestorven bent; Ik geloof dat U bent opgestaan uit de dood. Jezus, wilt U nu in mijn hart en leven komen wonen. Ik wil U gaan volgen voor de rest van mijn leven. Amen..."
Heeft u deze beslissing gemaakt? Gefeliciteerd! Dan is het belangrijk om contact op te nemen en uit te vinden wat God in uw leven kan doen... Maar ook als u dat nog niet heeft gedaan bent u van harte uitgenodigd om eens een samenkomst mee te maken, en meer te horen!

 

 
 
 

sitemap