De dienst

Bij alles wat plaats vindt in onze samenkomsten, proberen we het patroon wat de Bijbel ons geeft te volgen.

Zangdienst

De dienst begint met een zangdienst. Onder begeleiding van diverse instrumenten worden er, al of niet met handengeklap, een aantal enthousiaste liedjes gezongen. De zangdienst eindigt met een aantal rustigere liedjes waarna mensen, vaak met opgeheven handen, God loven en prijzen.

God's Woord zegt: Looft Hem met bazuingeschal, looft Hem met harp en citer, looft Hem met tamboerijn en reidans, looft Hem met snarenspel en fluit, looft Hem met klinkende cimbalen (Psalmen 150:3), alle gij volken, klapt in de handen, juicht Gode toe met jubelgeroep (Psalmen 47:1) én Zo wil ik U prijzen mijn leven lang, in uw naam mijn handen opheffen (Psalmen 63:4).

Voorbede

Na de zangdienst vindt er een gezamenlijk gebed plaats. Iedereen kan een gebedsverlangen inleveren waarin gevraagd wordt voor bijvoorbeeld familieleden of vrienden die ziek zijn te bidden.
Jakobus 5:16 Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt.

Collecte

Daarna wordt de collecte opgehaald.

Prediking

Na de collecte volgt de preek. De prediking benadrukt een onderwerp uit de Bijbel en vertaalt die naar de praktijk van de tijd waarin we leven.
Efeziërs 4:11-12 En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus.

Oproep

Na elke preek of activiteit zoals een film- of muziekavond, doen wij een oproep om te reageren op hetgeen God gesproken heeft. Er is dan gelegenheid naar voren te komen om vooraan bij het altaar te bidden. Deze oproep bestaat uit twee gedeeltes, namelijk: voor niet-christenen, om hen gelegenheid te geven om tot bekering te komen, en voor christenen, om hen een gelegenheid te geven contact met God te zoeken nadat God persoonlijk tot hen gesproken heeft door de dienst.

Gebed door handoplegging

Als afsluiting van de dienst wordt er regelmatig door middel van handoplegging gebeden voor mensen die ziek zijn of om een andere reden gebed nodig hebben. Ook dit weer in gehoorzaamheid aan de Bijbelse opdracht die Jezus ons geeft in Marcus 16:18 Op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden.

U bent van harte welkom op onze diensten!

Iedere zondag om 11.00 en 18.00 uur
Iedere woensdagavond om 19.30 uur
Het gebouw is een uur voor de dienst open om te komen bidden.

De toegang is vrij voor iedereen, kom zoals u bent.
Oppas is aanwezig.


 
 
 

sitemap